BROS- spray na oděvy 90ml

0554

Nový produkt

Inovativní výrobek, který chrání před klíšťaty a onemocněními, která přenášejí. Po aplikaci na oděvy a obuv klíště nejen odpuzuje, ale i zabíjí. Účinkuje ihned po aplikaci a účinnost si zachovává po dobu až 20 dní.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

87,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS spray na oděvy

Sprej s dvojitým účinkem, který klíště nejen odpuzuje, ale i zabíjí. Nanáší se na oblečení a obuv a účinkuje okamžitě. Má dlouhodobý účinek a při použití na oblečení chrání až 20 dní.

Návod na použití:

Před použitím protřepejte. Rovnoměrně naneste na oblečení a obuv ze vzdálenosti 15 cm.

Nepoškozuje vlnu, bavlnu ani nylon. Vyberte si málo viditelné místo a ověřte zda sprej poškozuje ostatní syntetické tkaniny nebo plasty.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím přečtěte návod na použití. Biocidní přípravek, používejte bezpečně.  

    

                            Nebezpečí

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždi kůži.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
P210 Uchovávejte mimo dosahu tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte, a to ani po spotřebování obsahu. 
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50oC
P211 Nestříkejte na otevřený oheň ani jiný zdroj zapálení.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispo­zici obal nebo etiketu výrobku. 
P305 + P351 + P338 PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. 
P501 Odstraňte obsah/ obal v souladu s místními předpisy.

Nenanášejte na kůži. Nevdechujte výpary. Používejte pouze v dobře odvětraných místnostech.

První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo  zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické informační centrum v Praze, tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo o speciálního odpadu.

Účinná látka:

N,N-dietyl-3-metylbenzamid (DEET) 20% (20 g/100 g), deltametrin 0,025% (0,025 g/100 g), Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized (EC Oil (H/C)) (Redefined from Mixture of cis- and trans-p-menthane-3,8 diol (Citriodiol)) 0,01% (0,01 g/100 g), geraniol 0,01% (0,01 g/100 g).

Reg.číslo: bio/1510/D/13/CCHLP.

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obale.

Výrobce:

BROS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Karpia 24, Poznań
Poland
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava, tel.: +420 77 38 82 444

Napsat názor

BROS- spray na oděvy 90ml

Inovativní výrobek, který chrání před klíšťaty a onemocněními, která přenášejí. Po aplikaci na oděvy a obuv klíště nejen odpuzuje, ale i zabíjí. Účinkuje ihned po aplikaci a účinnost si zachovává po dobu až 20 dní.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Naposledy prohlížené

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop