BROS- granule na myši a potkany 140 g

1632

Nový produkt

Vhodná tvrdost a velikost granulí a speciální příchuť je pro hlodavce obzvlášť přitažlivá. Granule jsou balené v jednotlivých sáčcích, což zabraňuje rozsypání zrna a brání přenosu vnějších vůní na jed, díky čemuž se pro hlodavce stává atraktivnější. Balení obsahuje 7 x 20 g sáčků.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

45,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS granulát na myši, krysy a potkany

Peletky na likvidaci myší uvnitř budov a likvidaci potkanů uvnitř okolo budov. Obsahují nástrahu, která je pro hlodavce velmi přitažlivá a funguje už po prvním použití. Účinek opožděn o několik dní brání hlodavcům spojovat jed s likvidací jiných jedinců. Výrobek má mumifikační účinek a obsahuje látku, která zabraňuje náhodnému požití u lidí a domácích zvířat.

Výjimečně lákavý pro hlodavce díky vůni zrna.

Návod k použití:

Umístěte jen do nástražních stanic, zabezpečených před náhodným otevřením na místech, kde byly pozorováni hlodavci: nedaleko jejich nor/dír, krmných a chovných oblastí a na cestičkách hlodavců.

Myš domácí: použijte 60 g na každých 5 - 10 m.
Potkan hnědý: použijte 100 g na každých 5 - 10 m.

Nástražní stanice a spotřebu nástrahy monitorujte, nástrahu doplňte a uhynulé hlodavce odstraňte po 2-3 dnech po nasazení uvnitř nebo po 5-7 dnech po nasazení okolo budov a potom alespoň jednou týdně.

Před použitím výrobku zvažte likvidaci hlodavců bez chemických prostředků.

Hlodavci jsou velmi nedůvěřivý a mají vynikající čich. Proto musí být nádoby a rukavice používané při práci s výrobkem bez zápachu.

Kromě toho je třeba z blízkého okolí nástrahových staniček odstranit všechny potraviny přitažlivé pro hlodavce.

Oblast, kde byly zpozorováni hlodavci, před použitím výrobku nečistěte, protože jich to může znechutit a odradit od konzumace nástrahy.

Když používáte výrobek okolo budov, umístěte ho v oblastech, které nebývají zatopené vodou, nástrahové stanice monitorujte a kontaminovanou a vodou znečištěnou nástrahu vyměňte.

Nástrahu nevybírejte ze sáčku.

Pokud je třeba použít více nástrahových stanic, měli by se umístit v rozestupech alespoň 10 m na kontrolu mírného zamoření hlodavci a alespoň 5 m na kontrolu vážného zamoření hlodavci.

Pokud je to možné, nástrahové stanice by měly být ukotvené k zemi nebo jiným povrchům/konstrukcím.

Po umístění nástrahy byste měli přijmout preventivní opatření pro zvýšení konzumace jedu a snížení možnosti opětovného zamoření (zablokovat otvory, odstranit potraviny a nápoje).

Bezpečnostní opatření:

Před použitím přečtěte návod k použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.        

Pozor

H373 Může způsobit poškození orgánů (krev) při prodloužené nebo opakované expozici
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P260 Nevdechujte prach.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P314 Pokud pociťujete zdravotní problémy, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah a/nebo nádobu jako nebezpečný odpad v registrovaném zařízení nebo podniku v souladu s platnými právními předpisy.

Před použitím výrobku si přečtěte nálepku a informace poskytované s výrobkem a přijaté v místě prodeje a podle nich postupujte.

Nástrahové stanice/staničky by měli být umístěny na místech nedostupných pro děti, domácí zvířata a jiná zvířata, pro které není nástraha určena.

Označte je, jasně uveďte název výrobku, číslo povolení a název aktivní složky a poskytněte tyto informace: „obsahuje rodenticid“, „neotvírejte a nepřesouvejte“, „v případě nouze kontaktujte toxikologické centrum“ a zároveň uveďte i telefonní číslo tohoto centra.

Nepoužívejte v blízkosti potravin, nápojů, krmiva, položek a povrchů, které přicházejí do styku s jídlem, a drenážních systémů.

Během práce s výrobkem nejezte, nepijte ani nekuřte.

Po použití si umyjte ruce a pokožku na místech, které přišly do styku s výrobkem.

V dané oblasti nepoužívejte dlouhodobě rodenticidy, které obsahují antikoagulanty (např. na prevenci zamoření hlodavci nebo zjištění jejich aktivity).

Nepoužívejte déle než 35 dní a pokud jsou hlodavci po tomto čase stále aktivní, kontaktujte specialistu.

Nebezpečné pro životní prostředí.

První pomoc:

Kontaminace pokožky: pokožku omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Kontaminace očí: vyjměte kontaktní čočky (pokud je používáte), vypláchněte oči kapalinou na proplachování očí nebo vodou, držte oční víčka otevřená po dobu aspoň 10 minut.

V případě požití si pečlivě vypláchněte ústa vodou.

Osobě v bezvědomí nevkládejte nic do úst. Nevyvolávejte zvracení.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, lékaři ukažte nálepku a obal výrobku.

Pokud výrobek požije domácí zvíře, kontaktujte veterináře. Protilátka: vitamín K 1 podán pouze lékařem nebo veterinářem.

V případě potřeby kontaktujte Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

Vedlejší účinky: v případě spolknutí můžou být symptomy opožděné a zahrnují krvácení z nosu nebo dásní a ve vážnějších případech podlitiny a krev v moči a stolici.

Prázdný obal, zbytky výrobku, použité nástražní stanice a uhynulý hlodavci by se měli zlikvidovat v souladu s místními právními předpisy. Jelikož hrozí riziko onemocnění přenášených hlodavci, vyhýbejte se kontaktu s pokožkou, používejte rukavice a nástroje.

Skladujte v původním, těsně uzavřeném obalu na chladném, suchém a dobře větraném místě z dosahu dětí a zvířat, pro které není návnad určena.

Chraňte před přímým slunečním světlem. Neskladujte spolu s potravinami, nápoji nebo krmivem.

Trvanlivost: 2 roky od data výroby při pokojové teplotě.

Účinná látka:

bromadiolon 0,0029% (0,029 g/kg) látka skupiny antikoagulantů.

Číslo autorizace: SK14-MRS-006

Pro všeobecné použití.

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obalu.

Výrobce a držitel povolení:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24 Poznań,
Polsko
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava,

tel.: +420 77 38 82 444

Napsat názor

BROS- granule na myši a potkany 140 g

Vhodná tvrdost a velikost granulí a speciální příchuť je pro hlodavce obzvlášť přitažlivá. Granule jsou balené v jednotlivých sáčcích, což zabraňuje rozsypání zrna a brání přenosu vnějších vůní na jed, díky čemuž se pro hlodavce stává atraktivnější. Balení obsahuje 7 x 20 g sáčků.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop