BROS- háček proti molům s vůní levandule

0028

Nový produkt

Účinně chrání oblečení v šatnách, zásuvkách a šatních skříních před poškozením moly. Dodává vašim oděvům čerstvou a příjemnou vůni. Chrání proti molům po dobu až 6 měsíců.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

34,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS háček proti molům

Závěsný háček, který eliminuje všechny fáze vývoje molů šatních - ničí vajíčka, larvy a dospělé jedince. Účinně chrání oblečení v komodách, šuplících a šatních skříních před poškozením molem šatním.

Návod k použití

Závěsný háček vyberte z obalu a umístěte ho do komody, šatní skříně nebo šuplíku. Jeden závěsný háček chrání až 1 m3 prostoru skříně po dobu až 6 měsíců.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod k použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.

  
                                    Pozor

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H371 Může způsobit poškození orgánů (nervová soustava)
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li potřebná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
EUH208 Obsahuje citronelol, R-(−)-karvon, izohexenyl tetrahydrobenzaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci.

První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.

Uchovávejte odděleně od potravin.

Účinná látka:

metoflutrín 20 mg/háček (2 g/100 g), geraniol 10 mg/háček (1 g/100 g)

Obsahuje geraniol, cineol, linalol, 4-terc-butylcyklohexyl-acetát, kumarín

Reg.č.: bio/1422/D/18/CCHLP

Pro všeobecné použití.

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obalu.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Výrobce:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, Poznań
Polsko
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava, tel.: +420 77 38 82 444

 

Napsat názor

BROS- háček proti molům s vůní levandule

Účinně chrání oblečení v šatnách, zásuvkách a šatních skříních před poškozením moly. Dodává vašim oděvům čerstvou a příjemnou vůni. Chrání proti molům po dobu až 6 měsíců.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop