BROS- kuličky proti molům

0203

Nový produkt

Účinně chrání oblečení, látky a kožešiny před poškozením moly. Účinkuje až 6 měsíců.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

46,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS kuličky na moly II

Kuličky proti molům účinně chrání oblečení v komodách, šuplících a šatních skříních. Likvidují dospělé jedince molů šatních, jejich vajíčka a larvy. Jednotlivé kuličky na moly jsou umístěny v samostatných perforovaných sáčcích, což zjednodušuje a usnadňuje používání výrobku.

Návod k použití

Vybalte kuličky proti molům a umístěte je do komody či šatní skříně nebo do šuplíku. Jedno balení chrání cca. 1 m3 prostoru až 6 měsíců.

Pozor! Kuličky z perforovaných sáčků nevyjímejte.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod na použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.


        Pozor

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H371 Může způsobit poškození orgánů (nervová soustava)
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li potřebná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
P270 Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P501 Zneškodněte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
EUH208 Obsahuje citronelol, R-(−)-karvon, izohexenyl tetrahydrobenzaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci. 

Obsahuje geraniol, cineol, linalol, 4-terc-butylcyklohexyl-acetát, kumarín

První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.

Uchovávejte odděleně od potravin.

Účinná látka:

metoflutrín 20 mg/balenie (2 g/100 g), geraniol 10 mg/balenie (1 g/100 g)

Reg.č.: bio/1423/D/18/CCHLP

Pro všeobecné použití.

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obalu.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Výrobce:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, Poznań
Polsko
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava,

tel.: +420 77 38 82 444

Napsat názor

BROS- kuličky proti molům

Účinně chrání oblečení, látky a kožešiny před poškozením moly. Účinkuje až 6 měsíců.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Naposledy prohlížené

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop