BROS- repelent proti komárům a klíšťatům 100ml

0001

Nový produkt

Účinný repelent, který je možné aplikovat na pokožku, nebo oděv. Poskytuje účinnou ochranu před komáry až na 7 hodin a před klíšťaty až na 4 hodiny.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

82,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS repelent proti komárům a klíšťatům

Účinně odpuzuje komáry písklavé po dobu až 7 hodin, klíšťata po dobu až 4 hodin a muchničky po dobu až 8 hodin. Zajišťuje i ochranu před tropickým komárem tygrovaným po dobu až 5 hodin.

Návod na použití:

Rovnoměrně nastříkejte na pokožku a oděv ze vzdálenosti 15 cm. Nestříkejte přímo na tvář, ale nastříkejte na dlaň a rozetřete po pokožce.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod na použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně. 

             

Nebezpečí

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosahu dětí.
P210 Uchovávejte mimo dosahu tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.
P305+P351+P338 PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstaňte (vyjměte) je. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy.

Přípravek nesmí být aplikovaný na dlaně dětí mladších 12 let. Přípravek není určený pro používání u dětí mladších 2 let.

Aplikujte jednou až dvakrát denně u dospělých a dětí nad 12 let, a jednou denně u dětí ve veku 2 až 12 let. Dětem ve věku 2 až 12 let smí být tento biocidní přípravek aplikovaný na kůži obličeje, krku, předloktí, lýtek a chodidel s tím, že zbytek těla musí být chráněný vhodným oděvem. Doporučuje se, aby neošetřené části pokožky byly zakryty oděvem, tak aby se zamezilo přístupu bodavého hmyzu.

Nepřekračujte následující počet aplikací (stříknutí) za den: dospělí - 136, děti starší 12 let - 54, děti ve věku 2 - 12 let – 22 (stříknutí).

Neaplikujte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Přípravek by neměl být aplikován na pokožku současně s jinými výrobky, jako jsou například krémy na opalování. Zabraňte tomu, aby se přípravek dostal do očí nebo úst. Po návratu dovnitř smyjte přípravek mýdlem a vodou.

Bezpečný při použití na přírodní tkaniny. Nestříkejte na syntetické materiály a kůži.

Nestříkejte na plastové, lakované nebo barvené povrchy ani na hodinky.

Při aplikaci přípravku je třeba postupovat opatrně, aby se minimalizovalo riziko potřísnění anebo pokapání země.

Nevdechujte sprej.

Používejte pouze ve venkovním prostředí nebo v dobře větraných prostorách.

Uchovávejte na bezpečném místě.

Zabraňte kontaktu s potravinami, jídelními pomůckami (příbory) a plochami, které přicházejí do styku s potravinami.

První pomoc:

Při vdechnutí postiženého odveďte na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vniknutí přípravku do očí, je nutné oči pečlivě a důkladně vypláchnout dostatečným množstvím vody. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařkou pomoc. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte lékařovi obal nebo etiketu na obale přípravku. U citlivých osob může způsobit podráždění. V případě podráždění omyjte pokožku vodou a mýdlem. V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační centrum v Praze, tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Nevypouštějte do kanalizace.

Zabraňte proniknutí chemických látek a použitých obalů do půdy, vodních nádrží a vodních toků.

Nádoba není určená na opakované použití.

Uchovávejte v původním (originálním) obalu v dobře větraných prostorách.

Účinná látka: N,N-dietyl-3-metylbenzamid 15% (15 g/100 g)

Pro všeobecné použití.

Číslo autorizace: SK17-MRP-010

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obale.

Výrobce a držitel autorizace:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, Poznań
Poland
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava,

tel.: +420 77 38 82 444

Napsat názor

BROS- repelent proti komárům a klíšťatům 100ml

Účinný repelent, který je možné aplikovat na pokožku, nebo oděv. Poskytuje účinnou ochranu před komáry až na 7 hodin a před klíšťaty až na 4 hodiny.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop