BROS- hasičák na vosy a sršně 300 ml

0337

Nový produkt

Výrobek na likvidaci vosích a sršních hnízd. Díky speciální konstrukci ventilu je možné sprej aplikovat z bezpečné vzdálenosti až 5 metrů. Snižuje se tak riziko přímého kontaktu s hmyzem. Výrobek účinkuje okamžitě a zachovává si účinnost po několik dní.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

107,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS hasičák na vosy a sršne

Sprej proti vosám, sršňům, vhodný i k likvidaci hnízd – v záhradách, na terasách a balkónech, v podkroví  atd.

Díky speciálnímu provedení je možné aplikaci vykonat ze vzdálenosti 5 m od hnízda, což je bezpečné a pohodlné.

Návod k použití:

Přípravek před použitím protřepejte. Pečlivě nastříkejte sprej na hnízdo a jeho vchod. Aplikujte po větru ze vzdálenosti asi 5 m od hnízda brzy ráno nebo večer, kdy je hmyz méně aktivní. Hnízdo odstraňte nejdříve po 24 hodinách od aplikace. Produkt kontroluje výskyt vos a sršňů vracejících se do hnízda i několik dní po aplikaci.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod k použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.


  
                            

                             Nebezpečí

H222 Extřémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávajte mimo dosah dětí.
P210 Uchovávajte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.
P211 Nestříkejte na otevřený oheň ani jiný zdroj zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespaluj a to ani po spotařebování obsahu.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50oC.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. 
P501 Odstraňte obsah/obal v souladě s místními předpisy.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.

První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Umyjte pokožku vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Výrobek neslouží k hašení ohně.

Účinná látka:

praletrín 0,08 g/100 g, permetrín 0,3 g/100 g, piperonyl butoxid/PBO 0,9 g/100 g.

Obsahuje uhlovodíky, C10 - C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2 % aromatické látky a izopropylalkohol

Reg.č.: bio/930/D/19/CCHLP

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obalu.

Výrobce:

BROS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Karpia 24, Poznań
Polsko
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava,

tel.: +420 77 38 82 444

Napsat názor

BROS- hasičák na vosy a sršně 300 ml

Výrobek na likvidaci vosích a sršních hnízd. Díky speciální konstrukci ventilu je možné sprej aplikovat z bezpečné vzdálenosti až 5 metrů. Snižuje se tak riziko přímého kontaktu s hmyzem. Výrobek účinkuje okamžitě a zachovává si účinnost po několik dní.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop