BROS- spray proti létajícímu a lezoucímu hmyzu 400 ml

0091

Nový produkt

Univerzální sprej pro účinnou likvidaci létajícího hmyzu (mouchy, komáři, moli, vosy) a lezoucího hmyzu (mravenci, rusi domáci, švábi, blechy, štěnice) ve vnitřních prostorách. Aktivní elektrostatické částice, které výrobek obsahuje, podstatně zvyšuje jeho účinnost.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

85,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS spray proti létajícímu a lezoucímu hmyzu

Aerosol pro účinnou ochranu vnitřních prostor před létajícím hmyzem (mouchy, komáři, moli) a lezoucím hmyzem (šváby, německé šváby, mravence, blechy).

Návod k použití

Zavřete okna a dveře v místnosti. Přípravek před použitím protřepejte. Aerosol začněte aplikovat do vzduchu z nejvzdálenější části místnosti a postupně se přesouvejte od tohoto místa pryč. Po dezinsekci místnost opusťte a nechejte ji 15 min uzavřenou. Potom ji větrejte, dokud se nevyvětrá zápach.

Likvidace létajícího hmyzu:

Držte svisle a rozstříkejte do všech směrů, včetně povrchů v blízkosti oken a sluncem ozářených oblastí.  Nanášejte ze vzdálenosti aspoň 1 m od stěn, textilií a nábytku. Každý prostor o objemu 20 m2 (50 m3) postříkejte po dobu 10 sekund.

Likvidace lezoucího hmyzu: 

Ze vzdálenosti 30 cm naneste na povrchy a místa kde se hmyz shromažďuje (praskliny ve zdi, spáry, kolem potrubí, apod). Nepoužívejte na silně znečištěné, porézní nebo savé materiály.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod k použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.


 

             

             Nebezpečí

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.
P211 Nestříkejte na otevřený oheň ani jiný zdroj zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte, a to ani po spotřebování obsahu.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 oC.
P260 Nevdechujte aerosoly.

Odneste z místnosti potraviny a domácí zvířata. Zakryjte akvária. Během dezinsekce nejezte a nepijte. V místnosti může zůstat jen osoba provádějící postřik.

První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních obtíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Vedlejší účinky nejsou známy.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Účinná látka:

deltametrín 0,05% (0,05 g/100 g); tetrametrín 0,2% (0,2 g/100 g); piperonyl butoxid/PBO
0,6% (0,6 g/100 g). 

Obsahuje těžký benzín s nízkou teplotou varu.

Reg.č.: bio/464/D/12/CCHLP; BROS Insect Spray

Pro všeobecné použití.

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obalu.

Výrobce:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, Poznań
Polsko
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava,

tel.: +420 77 38 82 444

Napsat názor

BROS- spray proti létajícímu a lezoucímu hmyzu 400 ml

Univerzální sprej pro účinnou likvidaci létajícího hmyzu (mouchy, komáři, moli, vosy) a lezoucího hmyzu (mravenci, rusi domáci, švábi, blechy, štěnice) ve vnitřních prostorách. Aktivní elektrostatické částice, které výrobek obsahuje, podstatně zvyšuje jeho účinnost.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop