FIXINELA perfekt kuchyň 500 ml

01078A

Nový produkt

» čistič na odstraňování organických připálenin z trub na pečení a grilů
» odstraní mastnotu, uvolňuje připáleniny

Více detailů

69,00 Kčs DPH

- +

Značka: Fixinela

 
Detaily

» čistič na odstraňování organických připálenin z trub na pečení a grilů
» odstraní mastnotu, uvolňuje připáleniny

FIXINELA perfekt kuchyně

  • speciální čisticí prostředek na odstraňování připálených pokrmů a tuků z pečicích trub a grilů
  • odstraňuje mastnotu
  • uvolňuje připáleniny

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Před použitím výrobek protřepejte.
Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Výrobek nepoužívejte na horké povrchy. Nepoužívejte společně s kyselými látkami a směsmi.

Návod na použití:

Výrobek nastříkejte na znečištěné místo, rovnoměrně rozetřete, nechte působit 20 minut (při silném znečištění déle) a nakonec důkladně umyjte vodou.

Ošetřený výrobek. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Obsahuje:

2-ethylhexylsulfát sodný; hydroxid sodný; 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8 - C18 a C18 - nenasycené acyl) deriváty, hydroxidy, vnitřní soli.

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

< 5 % aniontový tenzid,< 5 % amfoterní tenzid, < 5 % Na4EDTA, hydroxid sodný, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Objem:500 ml

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel: 00421/ 335 901 111
www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

UFI: T440-A01H-500S-KHHN


      Nebezpečí

Napsat názor

FIXINELA perfekt kuchyň 500 ml

» čistič na odstraňování organických připálenin z trub na pečení a grilů
» odstraní mastnotu, uvolňuje připáleniny

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (23):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Naposledy prohlížené

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop