PLAMO 300g

09153

Nový produkt

» pevný zapalovač
» přípravek k zapalování v zahradních krbech, kamnách, otevřeném ohni 
» s prodlouženou dobou hoření, s radikálně sníženou tvorbou dýmu

Více detailů

36,00 Kčs DPH

- +

Značka: Plamo

 
Detaily

» pevný zapalovač
» přípravek k zapalování v zahradních krbech, kamnách, otevřeném ohni 
» s prodlouženou dobou hoření, s radikálně sníženou tvorbou dýmu


PLAMO
pevný podpalovač

pro kachlová kamna, kotle, sporáky, krby, grily, otevřená ohniště apod.

  • s prodlouženou dobou hoření
  • s výrazně sníženou kouřivostí.

Obsahuje:

petrolej ropný, hydrogenačně odsířený.

Návod na použití:

Kostku PLAMA obložte dřevem nebo uhlím a zapalte.

Nebezpečí:

Hořlavá tuhá látka. Dráždí kůži.Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje formaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice.

V případě požáru:

K hašení použijte práškový, pěnový nebo sněhový hasicí přístroj.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny pro odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Hmotnost: 300 g


Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.: 00421/ 335 901 111
www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48, 695 01 Hodonín
Česká republika
tel.: 00420 /518 624 518
www.tatrachema.com

Hmatatelná výstraha pro nevidomé.


  

                                Nebezpečí

Napsat názor

PLAMO 300g

» pevný zapalovač
» přípravek k zapalování v zahradních krbech, kamnách, otevřeném ohni 
» s prodlouženou dobou hoření, s radikálně sníženou tvorbou dýmu

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (5):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Naposledy prohlížené

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop