BROS- spray proti komárům a klíšťatům 90ml

003

Nový produkt

Účinný repelent ve formě spreje. Jednoduché použití, aplikace na pokožku, nebo oděv. Poskytuje účinnou ochranu před komáry až na 7 hodin a před klíšťaty až na 4 hodiny.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

77,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS spray proti komárům a klíšťatům

Účinně odpuzuje komáry pisklavé po dobu až 7 hodin, klíště po dobu až 4 hodin a muchničky po dobu až 8 hodin. Zajišťuje i ochranu před tropickým komárem tygrovaným po dobu až 4 hodin.

Návod na použití:

Rovnoměrně nastříkejte na pokožku a oděv ze vzdálenosti 15 cm. Nestříkejte přímo na tvář, ale nastříkejte na dlaň a rozetřete po pokožce.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod na použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.

 

                     Pozor

H223 Hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Pokud je potřebná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosahu dětí.
P210 Uchovávejte mimo dosahu tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.
P211 Nestříkejte na otevřený oheň ani jiný zdroj zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte, a to ani po spotřebování obsahu.
P305+P351+P338 PO ZASÁHNUTÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 o C"

Přípravek nesmí být aplikovaný na dlaně dětí mladších 12-ti let. Přípravek není určený pro používání u dětí mladších 2 let. Aplikujte jednou až dvakrát denně u dospělých a děti nad 12 let, a jednou denně u dětí ve věku 2 až 12 let. Dětem ve věku 2 až 12 let smí být tento biocidní přípravek aplikován na kůži tváře, krku, předloktí, lýtek a chodidel s tím, že zbytek těla musí byť chráněn vhodným oděvem. Doporučuje se, aby neošetřené části pokožky byli zakryté oděvem tak, aby se zamezilo přístupu bodavého hmyzu.

Nepřekračujte následující dobu aplikace za den (v sekundách): dospělí - 29 s, děti starší 12 let - 11 s, děti ve věku 2 - 12 let - 5 s.

Neaplikujte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Přípravek by neměl být aplikován na pokožku současně s jinými výrobky, jako jsou například krémy na opalování. Zabraňte tomu, aby se přípravek dostal do očí nebo úst. Po návratu dovnitř smyjte přípravek mýdlem a vodou.

Bezpečný při použití na přírodní tkaniny. Nestříkejte na syntetické materiály a kůži.

Nestříkejte na plastové, lakované nebo barevné povrchy ani na hodinky.

Při aplikaci přípravku je třeba postupovat opatrně, aby se minimalizovalo riziko potřísnění a/nebo pokapání země.

Nevdechujte sprej.

Používejte pouze ve venkovním prostředí nebo v dobře větraných prostorách.

Uchovávejte na bezpečném místě.

Zabraňte kontaktu s potravinami, jídelními pomůckami (příbory) a plochami, které přicházejí do styku s potravinami.

První pomoc:

Při vdechnutí postiženého odveďte na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vniknutí přípravku do očí je nutné oči pečlivě a důkladně vypláchnout dostatečným množstvím vody. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo etiketu na obalu přípravku. U citlivých osob může způsobit podráždění. V případě podráždění omyjte pokožku vodou a mýdlem. V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační centrum v Praze, tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.

Nevypouštějte do kanalizace.

Zabraňte proniknutí chemických látek a použitých obalů do půdy, vodných nádrží a vodných toků.

Nádoba není určená k opakovanému použití.

Uchovávejte v původním (originálním) obale v dobře větraných prostorách.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Účinná látka:

N,N-dietyl-3-metylbenzamid 15% (15 g/100 g)

Pro všeobecné použití.

Číslo autorizaci: SK17-MRP-008

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obalu.


Výrobce a držitel autorizace:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, Poznań
Poland
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava,

tel.: +420 77 38 82 444

Napsat názor

BROS- spray proti komárům a klíšťatům 90ml

Účinný repelent ve formě spreje. Jednoduché použití, aplikace na pokožku, nebo oděv. Poskytuje účinnou ochranu před komáry až na 7 hodin a před klíšťaty až na 4 hodiny.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop