DIAVA politura 500ml

01027

Nový produkt

» čistič nábytku
» přípravek čistí a leští nábytek
» zanechává vysoký dlouhotrvající lesk, je odolný vodě

Více detailů

79,00 Kčs DPH

- +

Značka: Diava

 
Detaily

» čistič nábytku
» přípravek čistí a leští nábytek
» zanechává vysoký dlouhotrvající lesk, je odolný vodě

DIAVA politura

Obsahuje: nízkovroucí hydrogenovaný benzín, petrolej nespecifikovaný.

Návod na použití:

Výrobek nanést na nábytek a po uschnutí přeleštit flanelem. Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Pokyny pro zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.

Objem: 500 ml

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava

Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.: 00421/ 335 901 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518

   

                                             Nebezpečí

Napsat názor

DIAVA politura 500ml

» čistič nábytku
» přípravek čistí a leští nábytek
» zanechává vysoký dlouhotrvající lesk, je odolný vodě

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (7):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Naposledy prohlížené

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop