BROS- spray proti komárům a klišťatům MAX 90ml

0208

Nový produkt

Vyjímečně účinný repelent ve formě spreje. Díky zvýšené koncentraci aktivní složky DEET poskytuje dlouhodobou ochranu před hmyzem a zároveň chrání před chorobami, které tento hmyz přenáší.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

88,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS spray proti komárům a klíšťatům MAX

Účinně odpuzuje komáry pisklavé po dobu až 8 hodin, klíště po dobu až 5 hodin a muchničky po dobu až 8 hodin. Zajišťuje i ochranu před tropickým komárem tygrovaným po dobu až 5,5 hodiny.

Návod na použití:

Rovnoměrně nastříkejte na pokožku a oděv ze vzdálenosti 15 cm. Nestříkejte přímo na tvář, ale nastříkejte na dlaň a rozetřete po pokožce.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím přečtěte návod na použití. Biocidní přípravek, používejte bezpečně.


 

                    Pozor

H223 Hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.
P211 Nestříkejte na otevřený oheň ani jiný zdroj zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte, a to ani po spotřebování obsahu. 
P305+P351+P338 PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečným zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 o C
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Přípravek nesmí být aplikován na dlaně dětí mladších 12 let. Přípravek není určen pro použití u dětí mladších 2 let. Aplikujte jednou až dvakrát denně u dospělých a jednou denně u dětí ve veku 2 až 12 let. Dětem ve věku 2 až 12 let smí být tento biocidní přípravek aplikován na kůži krku, předloktí a lýtek s tím, že zbytek těla musí být chráněn vhodným oděvem. Doporučuje se, aby neošetřené části pokožky byly zakryté oděvem tak, aby se zamezilo přístupu bodavého hmyzu.

Nepřekračujte následující dobu aplikaci za den (v sekundách): dospělí - 17 s, děti starší 12 let - 7 s, děti ve věku 2 - 12 let - 3 s.

Neaplikujte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Nepoužívejte současně spolu s ostatními přípravky na kůži, jako jsou například opalovací krémy. Zabraňte tomu, aby se přípravek dostal do očí nebo úst. Po návratu dovnitř smyjte přípravek mýdlem a vodou.

Bezpečný při použití na přírodní tkaniny. Nestříkejte na syntetické materiály a kůži.

Nestříkejte na plastové, lakované nebo barvené povrchy ani na hodinky.

Při aplikaci přípravku dbejte na to, aby bylo minimalizováno případné rozlití či odkapávání přípravku a / nebo minimalizován dopad sprejové mlhy na zem.

Nevdechujte sprej.

Používejte pouze ve venkovním prostředí nebo v dobře větraných prostorách.

Uchovávejte na bezpečném místě.

Zabraňte kontaktu s potravinami, jídelními pomůckami (příbory) a plochami, které přicházejí do styku s potravinami.

První pomoc:

Při vdechnutí postiženého odveďte na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vniknutí přípravku do očí je nutné oči pečlivě a důkladně vypláchnout dostatečným množstvím vody. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo štítek na obalu přípravku. U citlivých osob může způsobit podráždění. V případě podráždění omyjte pokožku vodou a mýdlem. V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační centrum v Praze, tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.

Nevypouštějte do kanalizace.

Zabraňte proniknutí chemických látek a použitých obalů do půdy, vodních nádrží a vodních toků.

Nádoba není určená k opakovanému použití.

Uchovávejte v původním (originálním) obalu v dobře větraných prostorách.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Účinná látka:

N,N-dietyl-3-metylbenzamid 25,77% (25,77 g/100 g)

Pro všeobecné použití.

Číslo autorizace: SK17-MRP-009

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obale.

Výrobce a držitel autorizace:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, Poznaň
Poland
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava,

tel.: +420 77 38 82 444

Napsat názor

BROS- spray proti komárům a klišťatům MAX 90ml

Vyjímečně účinný repelent ve formě spreje. Díky zvýšené koncentraci aktivní složky DEET poskytuje dlouhodobou ochranu před hmyzem a zároveň chrání před chorobami, které tento hmyz přenáší.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop