FIXINELA perfekt koupelna 500 ml

1074

Nový produkt

» čistič na plastové vany, umyvadla, vodovodní baterie, obkládačky
» odstraní nečistoty a vodní kámen, zanechá příjemnou vůni a dokonalý lesk

Více detailů

69,00 Kčs DPH

- +

Značka: Fixinela

 
Detaily

» čistič na plastové vany, umyvadla, vodovodní baterie, obkládačky
» odstraní nečistoty a vodní kámen, zanechá příjemnou vůni a dokonalý lesk

FIXINELA perfekt koupelna

  • rychle a lehko odstraní nečistoty a vodní kámen z vodovodních baterií, plastových van, umyvadel a obkladaček
  • zanechává příjemnou vůni a dokonalý lesk čistého povrchu.

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

Ošetřený výrobek. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Návod na použití:

Výrobek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

< 5 % aniontové tenzidy, < 5 % neiontové tenzidy, isopropylalkohol, kyselina citronová, parfém, METHYLCHLOROISOTHIAZOLI¬NONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Objem: 500 ml

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 901 111
www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Núdzové telefónne číslo:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Univerzitná nemocnica Bratislava
Limbova 5
833 05 Bratislava
tel.č.00421/254774166

UFI: NT10-N0DS-W00E-Q9SW

 
                   Varování

Napsat názor

FIXINELA perfekt koupelna 500 ml

» čistič na plastové vany, umyvadla, vodovodní baterie, obkládačky
» odstraní nečistoty a vodní kámen, zanechá příjemnou vůni a dokonalý lesk

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (26):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop