DIAVA classic aero 300 ml - spray

01189P

Nový produkt

» leštící přípravek na každý typ nábytku 
» čistí a ošetřuje nábytek

Více detailů

78,00 Kčs DPH

- +

Značka: Diava

 
Detaily

» leštící přípravek na každý typ nábytku 
» čistí a ošetřuje nábytek

DIAVA spray
lešticí přípravek na nábytek

Obsahuje: destilát (ropný) hydrokrakovaný těžký; petrolej nespecifikovaný.

Návod na použití:

Diavu nanést na nábytek a po uschnutí přeleštit flanelem.

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem:při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

První pomoc:

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

15 - 30% petrolej, parfém:CITRAL.

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby uvedeného na dně obalu.

Číslo šarže výrobce: uvedeno na dně obalu.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Objem: 300 ml

Vyrobeno v EU.

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com


UFI: Y160-F077-W00P-41C2 
                  Nebezpečí

Napsat názor

DIAVA classic aero 300 ml - spray

» leštící přípravek na každý typ nábytku 
» čistí a ošetřuje nábytek

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (8):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop